logo        Lahodný cesnak, ktorý nie je cítiť z dychu... 

Obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia

a) Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené výslovne niečo iné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (firmy BENNY s.r.o.) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodaní tovaru), resp. je jej neoddeliteľnou súčasťou.
b) Ak nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky.


2. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Ceny sú udávané s DPH (20 %). Cena je uvedená pri každom tovare za kus alebo balenie.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:
- nezávadný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
- vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
- vybavené informáciami v slovenskom jazyku


3. Objednanie tovaru, uzavretie zmluvy

Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka vám bude prostredníctvom e-mailu potvrdená.


4. Cena a spôsob platby
Za tovar môžete u nás v súčasnosti zaplatiť Dobierkou.
Dobierka:
Tovar sa platí pri jeho prevzatí u kuriéra spoločnosti GLS. Zákazník sa potvrdením objednávky zaväzuje, že objednaný tovar prevezme v odbernej lehote.Cena dobierky je 5 eur vrátane DPH a balného v rámci SR a 7 eur vrátane DPH v prípade ČR.


5. Dodacia lehota

Pri štandardnom odbere t.j. na dobierku je dodacia lehota do 21 pracovných dní odo dňa objednania.


6. Dopravné podmienky

Doprava realizujeme cez spoločnosť GLS. Faktúra a daňový doklad sú potom priložené v balení spolu s tovarom.


7. Záruka- reklamácia

Dodaný tovar ma záruku počas doby trvanlivosti,uvedenej na každom balení.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach.

Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu,, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 30 dní odo dňa jej obdržania.

Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) spotrebiteľ predloží :

* doklad o kúpe - pokladničný doklad
* záručný list, ak bol vydaný
* meno a adresu, prípadne telefonický kontakt
* presné popísanie vady tovaru, prípadne ako došlo k vade tovaru8. Prevzatie zásielky

Zákazník je povinný pri preberaní zásielky riadne skontrolovať stav (poškodenie) obalu - pri akomkoľvek poškodení obalu potom zásielku od dopravcu nepreberať
V prípade poškodenia, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu do 2 pracovných dní od prijatia zásielky. Reklamácia bude so zákazníkom riešená individuálne.


9. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné. Pri trvalom zmluvnom vzťahu (ak je písomne uzatvorená rámcová kúpna zmluva) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok. Ak odošle objednávku po dni, v ktorom došlo ku zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už odovzdanú dopravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnej vo výške ceny objednaného tovaru (vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedenou v cenníku na internetovej stránke, ak nebude v konkrétnom prípade dokázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú na dodanie tovaru neodvolateľne viazaný. Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odstavec 1 obchodného zákona dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ust. § 409 a násl.


10. Ochrana osobných údajov
Poskytnutie údajov je dobrovoľné, nepovinné. Vaše osobné údaje zostanú uložené na dobu neurčitú v našej databáze. Ostanú pre prípadné riešenia reklamácií, či iných obojstranných záležitostí, odvolávajúce sa na zákon č. 428/2002 Zb.z o ochrane osobných údajov. Neslúžia a nebudú využívané pre reklamné účely a nebudú poskytované tretím osobám. Ste však oprávnený podľa § 20 odst. 3 namietať proti ich ďalšiemu využívaniu, a to písomnou formou.

Viac informácii k spracúvaniu osobných údajov nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov.


MzcwZGNkY2